Jäseneksi  

Raahen moottorikerhon jäseneksi haet täyttämällä lomakkeen: LINKKI

*Jäsenmaksu 40€
*Liittymismaksu 50€
*Alle 25 vuotiailta uusilta jäseniltä ei liittymismaksua peritä
   

Vuokrataan

VUOKRATAAN:

RMK vuokraa talvisäilytystilaa pyörille (tila ei ole lämmitetty)
- jäsenille 50e/säilytyskausi
- muut, jos mahtuu


RMK vuokraa puolijoukkuetelttaa ei-jäsenille hintaan  20 € / vrk


RMK vuokraa isoa kaasugrilliä ulkopuolisille hintaan 30 € / vrk, 50 € / 2vrk/viikonloppu
- kaasupullo ei sisälly vuokraan
- pullon vuokra 30 €

RMK vuokraa soppatykkiä hintaan 40€ /vrk, 60€ /2vrk /viikonloppu


RMK vuokraa isoa paellapannua ulkopuolisille hintaan 55 € / vrk    95 € / 2vrk/viikonloppu
- kaasupullo ei sisälly vuokraan
- pullon vuokra 30 €
- asiakassuoja ja kansi
- halkaisija 100cm
- paellapannut palautettava ehdottomasti puhdistettuna

Vuokrausasioissa yhteyshenkilöt:


Puheenjohtaja Esko Juntunen 050-5602141

Varapuheenjohtaja Pentti Asukas 050-5976227

Majamestari Ari Haukka 0400-983491 

Säännöt

Raahen Moottorikerho r.y.        SÄÄNNÖT (30.3.2014)


I LUKU
Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on Raahen Moottorikerho r.y. ja sen kotipaikka on Raahen kaupunki.
Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi ja Suomen Motoristit r.y:tä SMOTO:ksi.

2 §
Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta moottoriurheiluun
urheilun hengessä ja kasvattaa jäsenissään ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia ajajia.
Tarkoitus toteutetaan:
- järjestämällä moottoriurheilu- ja liikennekilpailuja sekä näytöksiä
- järjestämällä kokouksia, luentoja ja koulutustilaisuuksia
- harjoittamalla kerhon tarkoitusperien mukaista nuorisotoimintaa
Kerho voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa. Kerho ei puutu uskonnollisiin tai valtiollisiin kysymyksiin.

3 §
Kerhon kieli on suomi.

4 §
SMOTO:n jäsenenä kerho noudattaa toiminnassaan SMOTO:n sääntöjä ja toimintaperiaatteita.


II LUKU
Kerhoon liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen

5 §
Kerhon jäsenet ovat vuosijäseniä sekä kunnia- ja kannattajajäseniä.

6 §
Kerhon vuosijäseneksi voi päästä jokainen 15 vuotta täyttänyt puhdasmaineinen henkilö, joka suostuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja päätöksiä ja jonka hallitus kahden jäsenen ehdotuksesta yksimielisesti vuosijäseneksi hyväksyy.
Jäsenyys kirjataan jäsenrekisteriin, kun vuosikokouksen määräämät liittymismaksu ja ensimmäinen vuosimaksu on maksettu.


Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön tai yhteisön, joka ei toimi moottoriurheilun alalla, mutta joka kuitenkin haluaa tukea kerhon toimintaa ja maksaa jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on osallistumis- ja puheoikeus kerhon kokouksissa mutta ei äänioikeutta.

8 §
Kunniajäseniksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua kerhoon kuuluvia ja ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet kerhon tarkoituksen toteuttamiseksi. Perusteltu esitys on jätettävä vuosikokouksen ratkaistavaksi. Kunniajäsen on vapaa kerhon jäsenmaksusta. Kerhon ulkopuolisena kunniajäseneksi kutsutulla on osallistumis- ja puheoikeus kerhon kokouksissa mutta ei äänioikeutta. Kerhoon kuuluvana kunniajäseneksi kutsuttu säilyttää täydet jäsenoikeutensa.

9 §
Jäsenen on ilmoitettava erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai  suullisesti kerhon kokouksen pöytäkirjaan. Hän on vapaa jäsenyydestä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.


10 §
Ellei vuosijäsen ennen joulukuun 31. päivää ole maksanut vuosikokouksen määräämää vuosimaksua tai jos hän on toiminut kerhon sääntöjä vastaan tavalla. joka saattaa vahingoittaa kerhon mainetta, voi hallitus erottaa jäsenen kerhosta.

Erotetulla on oikeus vedota seuraavan kerhon kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Tällainen vetoomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa siitä kun erotettu sai tiedon erottamisesta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suorittamiaan maksuja.


III LUKU
Kerhon hallinto

11 §
Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, joka on kerhon laillinen edustaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen vähintään viiden (5) jäsenen ollessa saapuvilla. Hallituksen kokouksissa kaikki asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos yksikin hallituksen jäsen sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet tällöin menevät tasan ratkaisee arpa.

Hallituksen tehtävänä on:
1 – johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi
2 – hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa jäsenet huomioiden näiden sääntöjen 9§:n määräyksen sekä pitää jäsenluetteloa
3 – valita kerhotilavastaava
4 – vastata kerhon omaisuuden- ja taloudenhoidosta
5 – valvoa ja tarkastaa kerhon kirjanpitoa
6 – vahvistaa vuosikokouksessa esille otettavat asiat
7 – laatia vuosikokoukselle tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta
8 – toimeenpanna kerhon vuosi- ja ylimääräisten kokousten päätökset
9 – määrätä ja kuuluttaa kerhon kokousten paikka ja aika
10 – ehdottaa SMOTO:lle ansiomerkkien saajat ja jakaa kehon ansiolevykkeet ym. merkit
11 – laatia talousarvio seuraavaa vuotta varten ja esittää se vuosikokoukselle hyväksyttäväksi

12 §
Kerhon nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen keskuudestaan valitseman jäsenen kanssa.


IV LUKU
Vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset

13 §
Vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Paikan ja ajan määrää hallitus. Vuosikokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Vuosikokous valitsee yksinkertaisella äänten enemmistöllä vuosikokouksen puheenjohtajan ja sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

14 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 - valitaan pöytäkirjan tarkastajat
3 - esitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
4 - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä toimintavuodelta
5 - valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuorossa olevien tai eronneiden hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet, jolloin eronneiden tilalle valitaan ainoastaan eronneiden jäljelläolevaksi toimikaudeksi
6 - valitaan kuluvalle tilikaudelle yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
7 - valitaan jäsenehdokkaat SMOTO:n hallitukseen
8 - valitaan edustajat SMOTO:n vuosikokoukseen
9 - esitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
10 - määrätään kannatusjäsenmaksun sekä liittymis- ja vuosimaksujen suuruudet
11 - päätetään kunniajäsenten kutsumisesta kerhoon ja tehdään ehdotukset SMOTO:oon kutsuttavista kunniajäsenistä
12 - hallitus tiedottaa kokoukselle SMOTO:lle tekemänsä ansiomerkkiehdotukset


15 §
Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kerhon jäsenistä on tehnyt siitä kirjallisen perustellun esityksen hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa tulee mainita ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäviksi. Kutsu tapahtuu samalla tavalla kuin vuosikokouksen. Puhetta ylimääräisissä kokouksissa johtaa hallituksen puheenjohtaja;


16 §
Kerhon ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava ja valittujen pöytäkirjatarkastajien tarkastettava mahdollisimman pian. Hallituksen kokousten pöytäkirjat tarkastetaan joko heti tai seuraavassa kokouksessa.


17 §
Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kehon kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella vuosimaksunsa maksaneella vuosijäsenellä on yksi ääni.


18 §
Hallituksen vaaleissa ovat vaalikelpoisia ainoastaan ne ehdokkaat, jotka näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja.

V LUKU
Kerhon tilikausi

19 §
Kerhon tilikausi on 1.1.-31.12. välinen aika.


VI LUKU
Erinäisiä määräyksiä

20 §
Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja vaaditaan tällöin, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä puoltaa päätöstä. Jos kerho purkaantuu tai lakkautetaan siirtyvät sen jäljellä olevat varat Raahen talousalueella toimivalle yleishyödylliselle rekisteröidylle järjestölle. Ylimääräinen vuosikokous päättää varojen kohdentamisesta edellä kuvatussa tilanteessa.

21 §
Kerhon sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdenmukainen, kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä tai yhdessä kokouksessa yhdeksän kymmenesosan (9/10) enemmistöllä annetuista äänistä tehty päätös.

22 §
Muissa kohdissa tehdään kuten yhdistyslaki määrää.

Hallitus

Raahen Moottorikerhon hallitus 2024

Esko Juntunen puheenjohtaja  p.0505602141

Pentti Asukas vpj  p.0505976217

Väinö Lehtola sihteeri  p.0405198794

Muut jäsenet:
Sauli Saarela  p.0505590956
Ari Haukka  p.0400983491
Jukka Mattila  p.0400882353
Erkki Tuikkala p.050 3438385
Paavo Rautio  p.0440786228
Sauli Haukka  p.0442575958


Jäsenrekisterinhoitaja: Sari Kehus p.050-5820169       
Majamestari:  Ari Haukka/Sauli Haukka

Kerhotalon osoite:
Varvintie 167,   92100 RAAHE
Puhelin: 0505602141
Sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pankkitili: FI88 5381 0320 1605 81

Historiaa

RMK 60 vuotta - ja vielä voimissaan
Tapani Lisko
ALKU, 1950-LUKU
Raahen moottorikerhon perustava kokous pidettiin Raahessa hotelli Hansassa 22.1.1956. kerhon perustamisessa saatiin apua Oulun Moottorikerhosta. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin Akseli Lehtola, Tauno Pohjalainen, Jarl Pekkala, Viktor Liete, Arvo Kerttula, Urho Lind, Unto Lind ja Matti Koskela. Puheenjohtajana toimi Akseli Lehtola ja sihteerinä Jarl Pekkala.

Kerhoon liittyi ensimmäisen toimintavuoden aikana yli 50 motoristia Raahesta, Saloisista, Pattijoelta ja Pyhäjoelta. Yleisimpiä moottoripyörämerkkejä jäsenillä olivat tuolloin Jawa, CZ, IFA, IC ja Csepel, mutta löytyi myös muutamia brittipyörämerkkejä, kuten Ariel, Triumph, AJS ja Douglas.

Päätarkoitus moottorikerhon perustamisessa paikkakunnalle tuntui olleen päästä järjestämään moottoripyöräkilpailuja.

Lue lisää: Historiaa

   

Yhteistä saunailtaa vietetään joka kk:n 1. perjantai.

Kerhoillat jatkuvat keskiviikkoisin ajelun ja yhdessäolon merkeissä.

Route88 kanssa yhteisiä arkiajeluita keskiviikkoisin (kesäkuusta alkaen). Lähtö Vihannin ST1:ltä klo 18.